A, B, C

By Monday, March 3, 2008 0 No tags Permalink

A:
A:

B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
B:
B:
A:

C:

A: Ê
A: Lại đây anh bảo

B: Dạ, gì đấy anh
A: Này thì gì đấy này
B: Ối, gì đấy
A: Ha ha
B: Ặc ặc
A: Này thì ặc
B: Oa oa
A: Khà khà
B:
B: (sáng kiến)
B:
A:

C: Vụ gì ấy nhỉ?

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *