1 Comment
  • Phạm Lâm
    November 6, 2011

    Mới đó mà đã ba năm. Ba năm vẫn gắn bó với tình yêu đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *