Túi khôn – Những mẹo mực trên thương trường

Đang đọc "Túi khôn - Những mẹo mực trên thương trường" của hai tác giả Bo Burlingham và Norm Brodsky. Bản quyền tiếng Việt được công ty sách Alpha mua và dịch thuật. Cuốn sách được mua trong chuyến công tác Đà Nẵng. Sách là bản tóm tắt những bài học thực thế cần cho doanh nhân, những người đang muốn hoặc đã khởi nghiệp để tiến tới mục đích "tự do về tài chính". Giống như mình đang làm! Mới đọc được một phần nhỏ nhưng thấy rằng cuốn sách khá là hữu ích. "Túi khôn" viết không quá rườm ra ...